Voorwaarden

Zonkids

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Zonkids is opgericht door Marloes Wijering, hierna te noemen 'coach' en gevestigd in Hengelo. Zonkids coacht en begeleidt (jong)volwassenen, ouders, verzorgers en hoogbegaafde kinderen, scholen en docenten, hierna te noemen 'cliënt'.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanvragen en overeenkomsten van of met Zonkids en alle voorbereidende en of uitvoerende handelingen of acties die daarmee gepaard gaan, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

3. Geheimhouding
Zonkids verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt en is tijdens of in het kader van de coaching en begeleiding. Contact en overleg met een derde, in belang van de cliënt, zal alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

4. Verhindering
De gereserveerde tijd zal niet in rekening worden gebracht bij de cliënt indien de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Het is mogelijk de afspraak naar een andere datum en tijdstip te verplaatsen, mits dit tijdig gebeurt, dit kan per email, telefonisch of via de app. Bij ziekte is overleg mogelijk.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a. De coach kan en mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden bij het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van de overeenkomst door de cliënt.
b. Ook is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevraagd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de openstaande facturen van de coach onmiddellijk opeisbaar.

6. Tarieven
Het tarief en/of de trajectprijs is vooraf besproken met de cliënt. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

7. Betalingsvoorwaarden
Het overeengekomen tarief wordt maandelijks in zijn geheel en ineens gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De cliënt is verplicht de volledige betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen op de rekening van Marloes Wijering, eigenaar van Zonkids. Als er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, stuurt Zonkids een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de betaalverplichting voldoet, dan is Zonkids gerechtigd bij de tweede herinnering €20,- per factuur aan administratiekosten aanvullend in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de gestelde termijn niet is bijgeschreven op de rekening van Marloes Wijering, is de coach genoodzaakt de vordering op de cliënt uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt. Bij een betalingsachterstand is Zonkids gerechtigd verdere coaching en begeleiding op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de coach is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Zonkids kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de aangeboden services door Zonkids, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zonkids. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Zonkids. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Zonkids aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

9. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.zonkids.nl
b. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de coach.